Så här arbetar vi på Spelevinken  

Arbetslagets mål är att bedriva en rolig, trygg och lärorik verksamhet för alla Spelevinkens barn.

På Spelevinken har vi små barngrupper för att vi ska kunna tillgodose alla barns behov varje dag! Varje barn blir sett och lyssnat till av vuxna hela
dagen. Barnen behandlas utifrån deras unika förutsättningar eftersom de vuxna känner barnen och dess behov väl.

De vuxna är demokratiska, solidariska och respektfulla i samvaron med barnen, varandra och på så sätt tillägnar sig barnen etiska värden. De vuxna strävar efter att vara goda förebilder, är tydliga och sätter adekvata gränser.

I leken tillsammans med andra barn utvecklar barnen sin sociala kompetens. Det är i leken som barn tränar förmågan att vara en kamrat och att ha kamrater. I leken lär man sig också att vara rädd om material och miljön.

Vid konflikter får barnen stöd och vägledning att lösa dessa. Det kan vara hjälp med att sätta ord på känslor, och/eller att reda ut vad som hänt. Barnen uppmuntras att bry sig om varandra, att hjälpa varandra och att glädjas åt varandras lycka/ framsteg.

Miljö och material för den fria leken

Vi har material tillgängligt för att barnen själva ska kunna nå och plocka fram det som barnen känner sig intresserade av. Vi uppmuntrar barnen att försöka själva och att prova på nya saker.

De vuxna gör det möjligt med tid för lek som leder till att barnen utvecklar sin förmåga att fungera i grupp. Barnen involveras i arbetet med våra gemensamma regler och på så sätt tar barnen även mer ansvar för dem.

På Spelevinken anpassar vi de rum vi har och lekmaterialet efter barnens åldrar, intressen och behov. Barnen ska själva kunna välja vad de vill göra men också ges utmaningar och stimulans till lärande genom leken. Våra olika lekrum innehåller olika material och kan anpassas om utefter barnens önskemål.

Materialet är sorterat för att lättare ge barnen en överblick om vad som finns och för att se mer inbjudande ut.

Efter avslutad lek uppmanas barnen att plocka ihop.

Vår stora gård inbjuder till många olika lekar. Det finns möjlighet att klättra, springa, balansera, gräva, bygga och gunga. Vi arbetar med att utveckla utemiljön ytterligare under året för att få till ännu fler spännande utmaningar och lärmöjligheter.

Barnen uppmuntras till att leka och lära.
Lek som lärande och lärande som lek!

Hur utvecklas barnens Motoriska, Språkliga, Matematiska och Naturvetenskaplig förmåga?

Vi har regelbundet gymnastik i lekhallen, eller rockar loss till rörelsesånger där vi tränar motorik, balans, koordination och kroppsuppfattning.

Med massor av sång, rim och ramsor på våra planerade samlingar, under blöjbytet eller andra spontana stunder under dagen tränas barnens språkliga förmåga. Vi har dagliga sagostunder med högläsning. Böcker som utvecklar och berikar barnens språk finns tillgängligt att bläddra i. Vår lugna atmosfär ger pedagogerna tid att bekräfta och kommunicera med alla barn varje dag.

Barnens matematiska förmåga utmanas dagligen genom att t ex räkna köttbullar på tallriken, barn på samlingen eller dela äpplet i halvor och sen i fjärdedelar. Andra utmaningar där de får lösa enkla matematiska problem kan vara ”Hur högt kan man bygga?” eller begrepp såsom bakom, framför, under osv.

Spel, pussel, vågen, lego, plusplus, geomag och timglasen är också exempel på material som finns tillgängligt och som övar den matematiska förmågan.

Med hjälp av små utflykter i närmiljön, faktaböcker och enkla experiment lär barnen sig att förstå sin egen delaktighet i naturen. Barnen är med och planterar växter på gården och lär sig värna om växter, buskar och träd.

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

På Spelevinken gör pedagogerna barnens röster hörda genom att lyssna på och respektera deras tankar och åsikter. Pedagogerna tar tillvara på det som vi ser eller hör att barnen är intresserade av och väljer aktiviteter utifrån det.

I planeringen av verksamheten utgår vi från barnens ideér, erfarenheter, tankar och initiativ. Ibland röstar vi om t ex utflyktsmål eller aktiviteter och då bestämmer majoriteten.

Barnen får ta ansvar efter mognad.

Inskolning

Arbetslagets mål att ge barn och föräldrar möjlighet att få förtroende för förskolans personal och förståelse för förskolans verksamhet.

Inskolningen lägger grunden för såväl barnens som föräldrarnas trygghet och är mycket viktig för att barnets fortsatta vistelse på förskolan ska bli bra.

Inskolningen brukar ta ca en vecka och under tiden får barn, föräldrar och pedagogerna lära känna varandra och den nya miljön.

Vi utgår alltid från barnet och föräldrarna när det börjar nya spelevinkar, så inskolningarna kan se lite olika ut.

De första dagarna är alltid en förälder eller annan person med nära relation till barnet med på förskolan. För oss är det viktigt att föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss.

Genom att lyssna och respektera varandra kan vi skapa ett förtroendefullt samarbete kring barnen.

Föräldrarna erbjuds ett uppföljningssamtal några veckor efter att barnet börjat på Spelevinken för att tillsammans med en pedagog samtala kring inskolningen.

Varje termin erbjuds alla föräldrar utvecklingssamtal där en pedagog tillsammans med föräldrarna samtalar kring barnets vardag på förskolan och barnets utveckling och lärande.

Lämning

Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig välkomna till förskolan och försöker därför alltid möta upp i tamburen eller ute på gården.

Samling

Före lunchen har vi samling. De minsta barnen har kortare samlingar som oftast innehåller en sångstund. De äldre barnen har lite längre samlingar med olika innehåll beroende på årstid, våra övriga projekt eller önskemål från barnen. Vi kanske leker en lek, sjunger, har massage och lär oss rim och ramsor. En gång i veckan samlas alla barn och pedagoger till en gemensam sångsamling då vi sjunger och spelar så hela huset gungar.

Vila

Efter lunchen sover de barn som behöver i vagn eller på madrass. De som sover på madrass har bestämda platser och får ta med egen filt och kudde/örngott hemifrån.  Bestämda platser hjälper till att skapa rutin och trygghet.

På och avklädning

För att öva barnen i självständighet uppmuntrar vi dem att göra så mycket som möjligt själva, vi stöttar och finns till hands. Vi lägger tex. fram de minsta barnens kläder på golvet så att de kan börja klä på sig, vi samtalar om väder och lämpliga klädval för att få barnen uppmärksammade på vad de kan tänkas behöva ta på sig. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

Övergång mellan aktiviteter

När vi övergår från en aktivitet till en annan är vi noga med att berätta för barnen om vad som ska ske härnäst. På så sätt gör vi barnen delaktiga i sin dag. De kan vara med och påverka den kommande aktiviteten om de vet vad som är planerat. Barnen blir också trygga när de vet vad som komma skall.

Hämtning

För att få ett bra avslut på dagen är vi pedagoger tydliga med att säga hejdå till barnet när deras föräldrar hämtat. Vi berättar för föräldern om hur dagen varit.

Traditioner

Vi firar traditioner såsom lucia, midsommar osv för att barnen ska bli medvetna om sitt kulturarv. Barn med utländsk bakgrund får då samtidigt stöd i att utveckla ett dubbelt kulturarv. Genom att de vuxna uppmärksammar våra barns olika kulturer, traditioner och olikheter/likheter utvecklar barnen sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Föräldrasamverkan

Den dagliga kontakten mellan pedagogerna och föräldrarna sker vid lämning och hämtning, då finns möjlighet till kortare samtal kring barnet. Vid våra utvecklingssamtal som sker en gång/termin eller mer vid behov har pedagogen och föräldrarna möjlighet till längre samtal.

Föräldrarna kan läsa i kalendern om vad som sker på förskolan och ta del av dokumentationen på våra anslagstavlor i hallarna. Vi lägger ut information om verksamheten på foraldrarmotet på webben. Alla vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med på förskolan när de vill!

Vi har föräldramöte en gång per år.
På vår föräldrakväll bjuder vi på en härlig middag och trevliga aktiviteter i verksamhetens anda.

Spelevinkens föräldraråd är en mötesplats där föräldrar kan komma med synpunkter på verksamheten och miljön. Alla är välkomna på mötena.

Föräldrarådet ordnar också samkväm, fixar och umgås under sina träffar.

Kost

Vår kokerska lagar näringsrik och god mat och vi ser måltiderna som viktiga stunder på dagen. Barn som äter specialkost lagas det särskild mat till.

Färsk frukt och grönsaker serveras dagligen.

Kokerskan äter lunch med barnen och är några timmar i veckan i barngrupp på såväl Krabaten som Filuren.

Vi strävar efter att handla närproducerat och nyckelhålsmärkt mat. Nyckelhålsmärkningen garanterar att produkten inte innehåller konstgjorda ämnen eller onödiga tillsatser.

Spelevinken strävar efter lugna och trevliga måltidsstunder då vi kan samtala med varandra. Samtalen handlar bland annat om mat och om matens betydelse för hälsan. Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt men har inga krav på tomma tallrikar.

Barnen har rätt att själva säga ifrån om de är mätta eller inte tycker om. Barnen tränar på att dela/skala/bre/hälla och att lägga upp mat, be om mer på ett artigt sätt och att skicka till sina kamrater.

Lokalvård och hygien

Lokalerna städas regelbundet av utbildad lokalvårdare.

Vi försöker hålla nere användningen av kemikalier. När vi gör inköp av förbrukningsmaterial såsom näsdukar, pappershanddukar, toalettpapper osv söker vi miljövänliga alternativ.

Barnen uppmuntras till att själva klara av att torka sig, tvätta händerna och spola efter toalettbesök. Personal finns tillhands för att instruera och hjälpa till.

Sekretess och anmälningsplikt

All personal som arbetar inom förskolan har tystnadsplikt enligt
Sekretesslagen. Det betyder att personalen inte får föra vidare känslig information om något barn eller förälder till andra.

Vi har också anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa enligt Socialtjänstlagen. Då måste personalen kontakta myndigheterna.

Personal som anställs på Spelevinken uppvisar enligt lag (2000:873) oklanderligt utdrag ur belastningregistret. Det bevisar att personalen inte dömts till brott mot barn under det senaste året.